คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.42 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.44 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.45 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.36 KB