ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.79 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงาน 3 หลัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.47 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการเช่าคอมพิวเตอร์จำนวน 46 เครื่อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.98 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 113 รายการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.41 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศการจัดซื้อโปรเจคเตอร์ 21 เครื่อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.49 KB