กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอลิน ธนภูตินันท์
ครู

นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร
ครูชำนาญการ

นางวรรณวิไล แดงเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ นัดดาหลง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ
ครูชำนาญการ

นายวิชิต จำรัส
ครูชำนาญการ

นายชนาธิป ประสาร
ครู

นางสาวอำภาภรณ์ ธรรมวรางกูร
ครู

นางสาวพิมพ์ประไพ ซุนตระกูล
ครู

นายลิปปกร ไชยโสดา
ครู

นางสาวจิตราวดี มะอาจเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรวรรณ สีสด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวชนากานต์ พลาเกตุ
ครูผู้ช่วย