กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

นางสาวอลิน ธนภูตินันท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวรรณวิไล แดงเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางอมรรัตน์ นัดดาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุรีรัตน์ ร่วมญาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวิชิต จำรัส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายชนาธิป ประสาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอำภาภรณ์ ธรรมวรางกูร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิมพ์ประไพ ซุนตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น

นายลิปปกร ไชยโสดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตราวดี มะอาจเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น

นางสาวกรวรรณ สีสด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชนากานต์ พลาเกตุ
ครู
ครูประจำชั้น