วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
         โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำรงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”