วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          โรงเรียนตราษตระการคุณ มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม