คณะผู้บริหาร

นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวันชัย พละราด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายสมัชชา จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายบุรณินทร์ พันธ์พิริยะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน