ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 8) 23 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ฉบับที่ 3 (อ่าน 69) 15 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 29) 05 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 77) 29 มิ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 374) 30 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7782) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10172) 23 พ.ค. 64
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ 46 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 249) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1926) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1019) 30 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (รอบ 2) (อ่าน 538) 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 1252) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1659) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1051) 06 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 697) 24 มี.ค. 64
ระเบียบการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรุับปรุง พ.ศ.2560) พ.ศ.2563 (อ่าน 945) 22 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7207) 18 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนของนักเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 356) 18 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 241) 06 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา (อ่าน 792) 23 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 645) 23 ก.พ. 64
กิจกรรมสัปดาห์ศึกษาปริทรรศน์ 2021 ระหว่างวันที่ 22 -25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 330) 12 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 333) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 422) 23 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล (อ่าน 3476) 02 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ฉบับที่ 1 (อ่าน 3397) 02 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงาน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก (อ่าน 3350) 24 ธ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงาน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 3395) 14 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3429) 08 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3725) 08 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3465) 05 ต.ค. 63
แจ้งการมาเรียนของนักเรียนตามปกติ (อ่าน 3584) 11 ส.ค. 63
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3761) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 3714) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกตามห้องเรียน) (อ่าน 4571) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13203) 09 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบบ่าย 4/6-4/9) (อ่าน 3704) 06 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเช้า 4/2-4/5) (อ่าน 3725) 06 มิ.ย. 63
กำหนดการแล้วแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3986) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (อ่าน 4234) 04 มิ.ย. 63