พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย
 • พันธกิจ
       1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
       2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       3. ส่งเสริมความเป็นไทย
       4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
   
  เป้าประสงค์
   
       1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
       2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม