พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย
 • พันธกิจ
       1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21
       2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
       4. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   
  เป้าประสงค์
   
       1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล สู่
           ศตวรรษที่ 21 
       2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลัก
           ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเป็นระบบที่ทันสมัย