ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
ที่มา  :  งานทะเบียนวัดผล