ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน  ประกอบด้วยโล่ มีทะเลอันสงบ ซึ่งเหมือนวิถีชีวิตของชาวตราด พระอาทิตย์ฉายแสงรัศมีเป็นครึ่งวงกลมเหนือภูเขา ขอบล่างโล่มีข้อความ "โรงเรียนตราษตระการคุณ" ขอบบนปรากฏคติพจน์โรงเรียน "นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" ใต้โล่เป็นรูปกิ่งของต้นไผ่และผูกด้วยริบบิ้น อันหมายถึงโรงเรียนนี้เกิดจากสำนักเรียนหนังสือไทยวัดไผ่ล้อม
สีประจำโรงเรียน


เหลือง – ฟ้า

 สีเหลือง หมายถึง  คุณธรรม  ความดีงาม
  สีฟ้า  หมายถึง  ความปราชญ์เปรื่อง  รุ่งโรจน์  ความรับผิดชอบ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ยางกราด
คติพจน์
"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)"
ปรัชญาโรงเรียน
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ   สืบสานประเพณี   มากมีคุณธรรม   เลิศล้ำพลานามัย
คำขวัญโรงเรียน
"บรรยากาศดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม"
เอกลักษณ์โรงเรียน
" วิชาการดี  เทคโนโลยีทันสมัย "
อัตลักษณ์โรงเรียน
"บุคลิกดี  มีวินัย  มีน้ำใจต่อสาธารณะ"