ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิริยะ เอกปิยะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศิลาอาสน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธ.ค. 2551- 30 ก.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร หอยสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 พ.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คุรุกิจโกศล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พ.ย. 2540 - 30 ก.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ดวงนภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า รอดพิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ต.ค. 2535 - 30 ก.ย. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิพย์ ติงสรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรง ธงวิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ก.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรจิตร ภัทรคามินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2516 - 30 มิ.ย. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ดำรงพันธุ์
ตำแหน่ง : รักษาการ อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ต.ค. 2515 - 17 พ.ค. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐิ์ ดวงสงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ก.ย. 2514 - 30 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา ดำรงพันธุ์
ตำแหน่ง : รักษาการ อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ต.ค. 2513 - 31 ส.ค. 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายลพ ชูแข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 มิ.ย. 2499 - 30 ก.ย. 2513
ชื่อ-นามสกุล : นายทรง วรสิงห์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 มิ.ย. 2492 - 31 พ.ค. 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ศุภเสน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย. 2491 - 31 พ.ค. 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายชื้น เรืองเวช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 02 พ.ค. 2486 - 11 มิ.ย. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร หิรัญรัต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2483 - 01 พ.ค. 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายประจิม กมลศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ส.ค. 2481 - 03 ก.ค. 2483
ชื่อ-นามสกุล : นายออม รัตนเพียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ม.ค. 2477 - 31 ก.ค. 2481
ชื่อ-นามสกุล : ราชบุรุษ จ๋วน สิงห์ขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ต.ค. 2467 - 18 ม.ค. 2477
ชื่อ-นามสกุล : ขุนมงคลเวชศึกษากร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 มิ.ย. 2464 - 30 ก.ย. 2467
ชื่อ-นามสกุล : ราชบุรุษ อ่อง ปัจฉิมารมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 02 มิ.ย. 2454 - 31 พ.ค. 2464