คณะผู้บริหาร

นายสำเนา บุญมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815203274
อีเมล์ : samnao@tkschool.ac.th

นายวันชัย พละราด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0895240743
อีเมล์ : wanchai@tkschool.ac.th

นายสมัชชา จันทร์แสง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0922696298
อีเมล์ : smatcha@tkschool.ac.th

นายบุรณินทร์ พันธ์พิริยะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0972399741
อีเมล์ : buranin@tkschool.ac.th

นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : 0955493966
อีเมล์ : supaporn@tkschool.ac.th