กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลำใย อภิบาลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช
ครูชำนาญการ

นางมัณฑนา ทวีผล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ

นายวิเชียร วรรณภากร
ครูชำนาญการ

นางสาวยุพา สัมมา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชาติกุล
ครู

นางสาวปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2