กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวลำใย อภิบาลศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวดล ฤทธิ์เรืองเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หรี่จินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางพรสวรรค์ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายวิเชียร วรรณภากร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุพา สัมมา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุรีรัตน์ ชาติกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปาริชาติ ลาภวิบูลย์กิจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวทัสมา บำรุงการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวเนตรนภา แสนบาล
ครูผู้ช่วย