กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธัญญธร อนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายเจษฎา แม้นชื่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอมรรัตน์ ดรกันยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวาสนา ภาชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสิริมา เขียวขจี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจันทิมา นิตินำชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางขวัญใจ งาเจือ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสุณี เครือจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนฤชา กองสมัคร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวหัทยา จามลิกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายพศุตม์ ชูศักดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายณัฐภัทร แสงมาลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2