กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวธัญญธร อนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา แม้นชื่น
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางอมรรัตน์ ดรกันยา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ภาชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสิริมา เขียวขจี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิมา แตงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมพิชาน์ กฤษฎิ์ธนกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญใจ งาเจือ
ครูชำนาญการ

นายสุรเชษฐ์ แผ้วอำพันธุ์
ครูชำนาญการ

นางสุณี เครือจันทร์
ครูชำนาญการ

นายนฤชา กองสมัคร
ครู

นางสาวหัทยา จามลิกุล
ครู

นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพศุตม์ ชูศักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3