กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรมณี จิตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกพงษ์ บัวพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณีรัตน์ กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรรณทิพา วิไลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจนจิรา สมประโคน
ครูชำนาญการ

นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์
ครูชำนาญการ

นางภิบาล มุตะพัฒน์
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ก๋งอ่อน
ครูชำนาญการ

นางวรางคณาง รัตนคุณ
ครูชำนาญการ

นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
ครูชำนาญการ

นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร์
ครูชำนาญการ

นางสาวชลกร มีกูล
ครูชำนาญการ

นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ครูชำนาญการ

นางสาวธัญญรัตน์ จันทพรม
ครู

นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ครู

นางสาวปิยาภรณ์ งามเกษ
ครู

นางสาวชฎาพร บามขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางชวลี เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นายชุมแพ แก้วใส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวิณี ฉิมพาลี
ครูชำนาญการ