กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรมณี จิตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเอกพงษ์ บัวพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวมณีรัตน์ ถึงรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางพรรณทิพา วิไลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเจนจิรา สมประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวญาดา โพธิ์สิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางภิบาล มุตะพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ ก๋งอ่อน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางวรางคณาง รัตนคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวกุลฤดี เวชปรีชา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวธนวรรณ นิจนิรันดร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชลกร มีกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0656499366
อีเมล์ : cmikul16@gmail.com

นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวธัญญรัตน์ จันทพรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวปิยาภรณ์ งามเกษ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางเสาวนีย์ ช่างเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางชวลี เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชุมแพ แก้วใส
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรียนันท์ ชาติกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวิณี ฉิมพาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4