กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิราวัฒน์ เขียวชะอุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางกรรณิการ์ ทองแผ่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมณฑา วัฒนาราม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอัครรินทร์ สุพันดี
ครูชำนาญการ

นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางนนทพร สัมมา
ครูชำนาญการ

นางสาวบัณฑิกา วงค์กุลพิลาศ
ครูชำนาญการ

นายสมพิศ บุญทูล
ครู

นายณัชพล กระเบา
ครู

นางสาวธมนวรรณ ปัตถาพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล เมืองจินดา
ครูผู้ช่วย