กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายจิราวัฒน์ เขียวชะอุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกรรณิการ์ ทองแผ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางมณฑา วัฒนาราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอัครรินทร์ สุพันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวบัณฑิกา วงค์กุลพิลาศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมพิศ บุญทูล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณัชพล กระเบา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนฤมล เมืองจินดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3