กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายจิราวัฒน์ เขียวชะอุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางกรรณิการ์ ทองแผ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางมณฑา วัฒนาราม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายอัครรินทร์ สุพันดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเบญญาภา วสันตกรณ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกนกวรรณ ปรานนิธิวัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางนนทพร สัมมา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวบัณฑิกา วงค์กุลพิลาศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมพิศ บุญทูล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายณัชพล กระเบา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวธมนวรรณ ปัตถาพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนฤมล เมืองจินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3