กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิพนธ์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมเกียรติ จินตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายธนุส เดชกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนวรัฐ นรินทร
ครูชำนาญการ