กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นายนิพนธ์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสมเกียรติ จินตนาวสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายธนุส เดชกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนวรัฐ นรินทร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น