กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายนวรัฐ นรินทร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นายอธิศิลป์ บุตรินดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2