กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชาวลิต สมรรถการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรติรัตน์ แสงสาคร
ครุูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา ส่งแสง
ครู

นางสาวระพีพร เชวงชุติรัตน์
ครู