กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเชาวลิต สมรรถการ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายรติรัตน์ แสงสาคร
ครุูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวระพีพร เชวงชุติรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6