บุคลากรทางการศึกษา

นางสุวิมล ศรีประทุม
ลูกจ้างประจำ

นายธนการ เทียนห้าว
พนักงานราชการ

นายสุกริช บวรสถิตย์
พนักงานราชการ

นายครรชิต แดงศรี
พนักงานราชการ