บุคลากรทางการศึกษา

นางสุวิมล ศรีประทุม
ลูกจ้างประจำ

นายธนการ เทียนห้าว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุกริช บวรสถิตย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายครรชิต แดงศรี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1