ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววรุณ อาหมัด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวเนาวรัตน์ สกุลา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวพัชราภรณ์ มูหะหมัดตอเฮด
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายทวิช ศรีเมฆ
เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์

นายวินัย ไกรสมุทร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายเทพ ลือโขง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายขุนทอง ประสพวิริยะ
พนักงานขับรถ

นายไพฑูรย์ วิจิตรสมบัติ
พนักงานขับรถ

นางวรรณี หนองแพ
แม่บ้าน

นางสุรัตน์ เลางาม
แม่บ้าน

นางสาวเครือวรรณ์ สุเพิก
แม่บ้าน

นางสาวละม่อม อนันต์
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอรุณ สุเพิก
พนักงานทำความสะอาด

นายหนูเรียน สุเพิก
ภารโรง

นายอุทัย จำสุก
ภารโรง

นายสุชาติ ชะนา
ภารโรง

นายธีรยุทธ วรรณรัตน์
ภารโรง