ลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุน

นางสาวสุพรรณี ปราศราคิน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะนุช มวญนรา
ธุรการกลุ่มฯ วิชาการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทิศา ห้าวโจ้
ธุรการกลุ่มฯ บุคคล

นางสาวณัฐมล อาหมัด
ธุรการกลุ่มฯ กิจการนักเรียน

นางสาวนภาพร แก้วมนู
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นางสิรธีร์กาญจน์ เผือกผกา
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวจีระนันท์ สมใจ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

นางสาววรรณี ขำสม
เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล

นางสาวรัตนาวลี พันธุ์พิริยะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอภิวัฒน์ เอกปิยะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ