สนับสนุนการศึกษา

นางสลาวัลย์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกุสุมา สิงห์พันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3