สนับสนุนการศึกษา

นางนิภา ถนอมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสลาวัลย์ อังเกิดโชค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพิศ ศักดิ์วรกุล
ครูชำนาญการ (บรรณารักษ์)

นางสาวกุสุมา สิงห์พันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3