ครูอัตราจ้าง

นายกรกิจ หินอ่อน
ครูอัตราจ้าง (ศิลปะ)

นายนิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง (สุขศึกษาฯ)

นายพลรัตน์ ทองเพิ่ม
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)

Miss.Elvira Megallos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

Mr.Rafael Gana Pestilos
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

Mr.Alben Salminao
ครูอัตราจ้าง (วิทยาศาสตร์)

Mrs.Maria Corazon Mendoza
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Miss.Elveyra Lavilla Lucena
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Cesar Ryan Abrino Palma
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Miss.Dezang Yuden
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Ryan Alexander Macleay Lightfoot
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)