กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอรุณ กุมภะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสกล มิ่งจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางชูเสริม สิมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพชระ เพชรรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนกร รองสกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรินทร์ลิตา มงคลธนัยวัชร์
ครูผู้ช่วย