กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอรุณ กุมภะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสกล มิ่งจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชูเสริม สิมสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นายพชระ เพชรรัตน์
ครู

นายธนกร รองสกุล
ครู

นางจันทิมา มณีสุปัญญา
ครู

นางสาวรินทร์ลิตา มงคลธนัยวัชร์
ครูผู้ช่วย