คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรศักดิ์ วรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : คุณสันติ ดินม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิบูลย์ เครือลอย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการสนั่น จั่นสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการธงชัย พุ่มชลิต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลโสมนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสุบิน ปณีโต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณพิสนธ์ แก้วพรรณา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณจันทร์สุดา นกน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วัชรวิท ชัยเชียงเอม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณเจริญ ชลาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณกรรณิกา สุภาภา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณโอฬาร คงทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณครูพนัส ประดลชอบ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา