คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวศิน พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น จั่นสังข์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.วชรวิท ชัยเชียงเอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ เครือลอย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส ประดลชอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะวดี คงกำเนิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอารักษ์ ไชยริปู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรีพร สุวรรณสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรดี บุญทวีวรเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาม จุลเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายภูษิต อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสุบิน ปณีโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พระมหาอิศเรศ ฐิตจิตฺโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา บุญมาก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ